Intresten rekening-courant in 2022

intresten-r-c-2022

Indien u een rekening-couranttegoed hebt in een vennootschap, dan mag u hiervoor een marktconforme intrest toekennen. Er zijn hier wel enkele spelregels aan verbonden.

Rekening-couranttegoed mag niet te hoog zijn

Intresten op rekening-couranttegoed worden tegen 30% roerende voorheffing belast en zijn, mits voldaan wordt aan de spelregels, aftrekbaar voor de vennootschap.
De wet heeft voorzien dat het rekening-couranttegoed aan het einde van het boekjaar niet hoger mag zijn dan de som van de belaste reserves bij het begin van het boekjaar en het gestorte kapitaal aan het einde van het boekjaar.

Intrestvoet moet marktconform zijn

Eén van de gevolgen van het zomerakkoord is dat u voor niet-hypothecaire leningen zonder welbepaalde looptijd sinds 2020 rekening moet houden met de door de NBB bekendgemaakte MFI-rentevoet. Hiervoor dient men het tarief van november van het voorgaande jaar te nemen, verhoogd met 2,50%.
Concreet wil dit zeggen dat voor 2022 een marktconforme intrestvoet wordt bepaald van 4,07%.

Indien de spelregels niet gevolg worden, dan wordt het overdreven deel geherkwalificeerd in dividenden. Deze zijn niet aftrekbaar voor de vennootschap, intresten daarentegen wel.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Geplaatst in Fiscaal nieuws, VennootschapsbelastingTags: